Бланки

ПРИМЕРНИ БЛАНКИ ЗА ИСКАНИЯ ОТ ВЗИСКАТЕЛИ /КРЕДИТОРИ/

1.Искане за образуване на изпълнително дело
2. Искане за образуване на изпълнително дело за продажба на делбен имот
3. Искане за образуване на обезпечително производство
4. Уведомление за банкова сметка
5. Молба за присъединяване на кредитор по чл.456 ГПК
6. Искане за удостоверение за присъединяване по изп.дело
7. Искане за извършване на справка по дело
8. Искане за предоставяне на копия от документи по изп.дело
9. Молба за прехвърляне на изпълнително дело от друг съдебен район
10. Искане за спиране на изпълнително дело от взискател
11. Искане за конституиране на наследници по чл. 429 ГПК
12. Искане за прехвърляне на изпълнително дело от държавен съдебен изпълнител
13. Искане за насрочване на нова продажба

ПРИМЕРНИ БЛАНКИ ЗА ИСКАНИЯ ОТ ДЛЪЖНИЦИ И ТРЕТИ ЛИЦА

14. Искане за разсрочване на дълг
15. Искане за суброгиране на поръчител/изплатил дълга поръчител/
16. Съгласие за продаване на общ имот/от съсобственик или съпруг недлъжник/
17. Уведомление за банкова сметка
18. Декларация за изплащане на дълг
19. Искане за извършване на справка по дело
20. Искане за предоставяне на копия от документи по изп.дело
21. Искане за осуетяване на публична продажба от съпруг недлъжник
22. Декларация за изплащане на дълг от трето лице недлъжник
23. Искане за разсрочване на дълг от трето лице недлъжник

ПРОЦЕДУРА И ПРИМЕРНИ БЛАНКИ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

24. Процедура при покупка на имот
25. Наддавателно предложение
26. Бланка за плик
27. Искане за връщане на внесен задатък
28. Декларация по чл. 42 от ЗМИП
29. Декларация по чл. 59 от ЗМИП
30. Декларация по чл. 66 от ЗМИП

ЗАПОРИ НА ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

31. Примерен отговор до ЧСИ при получаване на запорно съобщение
32. Начин на изчисляване на удръжките при запор на трудово възнаграждение на длъжник

 


2007-2022 © Delian Nikolov, All rights reserved, WEB Design