ПРОДАЖБИ

     

Обща информация за публичните продажби по реда на ГПК

1. Набиране на оферти /наддавателни предложения/.

2. Обявление за публична продажба.

3. Как може да се участва в търг и как трябва да се попълнят наддавателните предложения?

4. Къде трябва да се подаде наддавателното предложение?

5. Участници, които могат да участват и на които им е забранено участие в търговете.

6. Наддавателно предложение.

7. Процедура по провеждане на търга.

8. Кога трябва да се доплатят останалите пари?

9. Кога се връща внесеният депозит /задатък/ за участие?

10. Кога се губи внесеният депозит /задатък/ за участие?

Обща информация за спечелил търг при частен съдебен изпълнител

11.Koга трябва да се доплати остатъка от продажната цена?

12.Какви допълнителни такси и разноски ще имам след публична продажба на имот?

13. По коя сметка следва да заплатя остатъка от цената и таксата за Постановление за възлагане ?

14. Какъв документ за собственост ми се издава ?

15. Кога съдебният изпълнител издава документ за собственост – „Постановление за възлагане”.

16. Кога влиза в сила постановлението за възлагане?

17. Кои има право да обжалва постановлението за възлагане ?

18. За какво може да се обжалва Постановлението за възлагане.

19. От кога тече срокът за обжалване?

20. Кога най-рано да проверя дали е влязло Постановлението за възлагане в сила?

21. Кога мога да застраховам закупения от мен имот?

22. Кой вписва Постановлението за възлагане в имотния регистър?

23. Как мога да взема ДДС от закупения от съдебен изпълнител имот?

24. Трябва ли да декларирам покупката на имота ?

25. Кога и как мога да вляза в закупения от мен имот?

Придобиване на МПС или движими вещи

26. Кога мога да взема закупеното МПС или движима вещ?

27. Каква такса дължа за предаването на вещта?

Примерни бланки за участие в публичната продан

28. Примерно Наддавателно предложние при публични продажби

29. Примерно надписване на плик за участие е публична продажба

30. Искане за връщане на задатък

31. Декларация по чл. 6 от ЗМИП за юридически лица

32. Декларация по чл. 4 от ЗМИП за физически лица